Sách về dân chủ đang biến khỏi các thư viện Hồng Kông

Sách về dân chủ đang biến khỏi các thư viện Hồng Kông

Các cuốn sách của những nhà tranh đấu dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông đang dần biến khỏi các thư viện ở Hồng Kông.
Xem thêm trên: www.nguoi-viet.com