Sách giáo khoa Tiếp Việt lớp 1 đầy 'sạn': Hãy để xã hội kiểm định, lựa chọn sách giáo khoa!

Sách giáo khoa Tiếp Việt lớp 1 đầy 'sạn': Hãy để xã hội kiểm định, lựa chọn sách giáo khoa!

Chủ trương xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa (SGK) là điểm son của Luật Giáo dục 2019, có hiệu lực từ ngày 1-7-2020. "Mỗi môn học có một hoặc một số SGK; thực hiện xã hội hóa việc biên soạn SGK; việc xuất bản SGK thực hiện theo quy định của pháp luật" (điều 32, khoản 1, mục b Luật Giáo dục 2019) được cho là xuất phát từ thực tiễn và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. Thế nhưng, chủ trương vừa hé mở - cũng ngay điều 32, khoản 2 - đã vội vàng khép lại bằng quy định: "Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK do bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng cấp học để thẩm định SGK (...)". Khoản 3 quy định tiếp: "Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về SGK giáo dục phổ thông; phê duyệt SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục sau khi được Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK thẩm định (...)". Chưa hết, "UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quyết định của bộ trưởng Bộ GD-ĐT" (điều 32, khoản 1, mục c). Nhìn lại "mẻ hàng" đầu tiên của việc thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK theo quy định của điều luật vừa viện dẫn, có 5 bộ SGK lớp 1 được bộ trưởng Bộ ...
Xem thêm trên: nld.com.vn