Đề xuất nhân sự khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín

Đề xuất nhân sự khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tínĐề xuất nhân sự khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín

Theo đó, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác cán bộ đã có chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn... Tuy nhiên, mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện "tư duy nhiệm kỳ", "cục bộ", "thân quen", "lợi ích nhóm". Ngoài ra, có nơi, cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ "mất phiếu", ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), quy trình, chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành. Ban Bí thư nêu rõ "kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín". Những cán bộ phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, "dĩ hoà vi quý"... cũng không được đưa vào diện nhân sự đề xuất cho nhiệm kỳ mới. Ban Bí thư giao Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp tiến hành rà soát, thẩm tra, thẩm định, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; đề xuất cụ thể mức độ sử dụng, bố trí để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quy trình nhân sự cấp ủy được thực hiện qua 5 bước, cụ thể hóa cho 2 trường hợp gồm nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử cấp ủy. Những người lần đầu tham gia cấp ủy cấp tỉnh phải đáp ứng điều kiện là nam sinh từ tháng 9/1965 hoặc nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây. Người được giới thiệu tái cử cấp ủy cấp tỉnh là nam thì phải sinh từ tháng 3/1963 hoặc nữ phải sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác). Riêng những người có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì nam phải đảm bảo sinh từ tháng 9/1963 hoặc nữ sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây. Trường hợp là ủy viên Trung ương Đảng sẽ do ...
Xem thêm trên: vnexpress.net