Đáp án bài toán cổ của Ấn Độ

Đáp án bài toán cổ của Ấn Độ

• Bài toán tuyển dụng nhân sự của Google • Đáp án bài toán tuyển dụng nhân sự của Google Đề bài: Những mũi tên hình trụ giống nhau được người thợ săn xếp thành một "bó tên" gồm nhiều lớp hình lục giác đều đồng tâm bó khít nhau. Biết hình lục giác đều ở ngoài cùng có 18 mũi tên, tìm tổng số mũi tên trong "bó tên" của người thợ săn. Xét các lớp mũi tên từ trong ra ngoài của "bó tên", ta có : Lớp một ở trong cùng là tâm của các hình lục giác đều chính là một mũi tên. Lớp thứ 2 là một hình lục giác đều mỗi cạnh có 2 mũi tên và 6 mũi tên ở 6 đỉnh đếm 2 lần nên có 6 x 2- 6 = 6 mũi tên. Lớp thứ k với k x 2, là một hình lục giác đều mỗi cạnh có k mũi tên và có 6 mũi tên ở 6 đỉnh đếm 2 lần nên có 6 x k - 6 = 6 x (k-1) mũi tên. Do lớp ngoài cùng có 18 = 6 x 3 mũi tên nên "bó tên" có tất cả 4 lớp và tổng số mũi tên trong "bó tên" là 1 + 6 + 12 + 18 = 37 (mũi tên)
Xem thêm trên: vnexpress.net